ประเภทย่อย
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว