ประเภทย่อย
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง