ประเภทย่อย
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ