ประเภทของรายวิชา

สามัญ 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

สังคมศาสตร์ 
 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

มนุษยศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
วิชาเรียนร่วม 

วิชาบริหารงานคุณภาพ 

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาเครื่องมือกล 

ครูสวิส ฉิมเกื้อ 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาการก่อสร้าง 
พณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการเลขานุการ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ครูรัชนี บุญสุข 
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ครูกิตติพงษ์ โดยประกอบ 
 การสร้างเว็บเพจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ