ประเภทของรายวิชา

สามัญ 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

สังคมศาสตร์ 
 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

มนุษยศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
วิชาเรียนร่วม 

วิชาบริหารงานคุณภาพ 

วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกล 

สาขาวิชาเครื่องมือกล 

ครูสวิส ฉิมเกื้อ 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาการก่อสร้าง 
พณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการเลขานุการ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ครูรัชนี บุญสุข 
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ครูกิตติพงษ์ โดยประกอบ 
 การสร้างเว็บเพจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครูประชน บุญสุข 
 มาตรฐานวิชาชีพ2557รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบฐานข้อมูล รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การออกแบบและพัฒนาเว็บรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมด้วย XMLรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมเว็บ 1 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมเว็บ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ความปลอดภัยโครงข่ายรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 พื้นฐานลินุกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ3(Entp JAVA)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 พื้นฐานด็อตเน็ท รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 มาตรฐานวิชาชีพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน